Försäkringar

Innan du börjar bygga är det viktigt att du tecknar försäkringar. Flera av försäkringarna som du ska teckna är enligt lag obligatoriska och du får inte börja bygga förrän du har tecknat dem.


Byggfelsförsäkring

Bygger du ett småhus så måste du enligt lag se till att det finns en byggfelsförsäkring som tecknas av antingen dig som byggherre eller din entreprenör. Byggfelsförsäkring avser framförallt fel i konstruktioner och bärande delar samt installationer för el, vatten, uppvärmning och eldstäder. Försäkringen omfattar fel eller brister som visar sig inom tio år efter det att byggnadsarbetet godkänts vid en försäkringsbesiktning. De ska anmälas snarast efter upptäckt.


Färdigställandeskydd

När du bygger nytt, ändrar eller bygger till finns det även krav på att byggherren ska teckna en försäkring för färdigställandeskydd. Färdigställandeskyddet kan antingen vara en försäkring eller en bankgaranti och ska omfatta ersättning för kostnader för att slutföra arbetena om entreprenören skulle gå i konkurs. Försäkringen gäller även för kostnader för att rätta till fel som noterats vid slutbesiktningen och för att reparera skador på byggnaden som orsakats av fel som uppdagats vid slutbesiktningen efter en konkurs.


Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har lämnats till byggnadsnämnden. Om huset inte är avsett för permanent boende kan byggnadsnämnden besluta om att det inte behövs något färdigställandeskydd.


Allriskförsäkring

Dina entreprenörer ska alltid ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden där du som beställare också ska vara medförsäkrad. Försäkringen gäller för verktyg, maskiner, byggmaterial och byggnaden under entreprenadtiden och två år efter entreprenadens godkännande.


Försäkringen tecknas vanligtvis årsvis.


Att vara medförsäkrad betyder att du ska kunna vända dig direkt till försäkringsbolaget om det uppstått en skada som du har rätt att få ersättning för. Om du vill kontrollera att en försäkring är tecknad ska du be entreprenören visa upp ett försäkringsbevis. I försäkringsbeviset framgår däremot inte att du är medförsäkrad, det står i försäkringsvillkoren. Ett annat sätt att ta reda på om du är medförsäkrad är att kontakta försäkringsbolaget.


Allriskförsäkringen gäller inte för skador på beställarens egendom, till exempel den byggnad som entreprenören utför sitt arbete i. För det krävs en allriskförsäkring för befintlig egendom, som i vardagligt tal kallas Rot-försäkring eller helt enkelt allriskförsäkring för befintlig fast egendom.


I vissa fall tecknas en sådan Rot-försäkring separat och i vissa fall ingår den som en del i en allriskförsäkring. Även om det i entreprenörens försäkringsbevis framgår att allrisk för befintlig egendom finns tecknad, så har vissa försäkringsbolag en villkorsskrivning som innebär att denna inte gäller ett specifikt projekt om man inte uttryckligen avtalat om att Rot-försäkring skall gälla. Rot-försäkringen förutsätter inte skadeståndsskyldighet utan endast att skadan har uppkommit på grund av entreprenaden. För att kontrollera omfattningen av skyddet kan man kontakta aktuellt försäkringsbolag.


Ansvarsförsäkring

Entreprenörerna ska dessutom ha en ansvarsförsäkring som gäller skador på tredjeman eller icke kontraktsbunden part och ska också gälla i två år efter entreprenadens godkännande vid slutbesiktningen. Tänk på att dina entreprenörer enligt entreprenadavtalet alltid ska lämna bevis på att försäkringarna är tecknade.


Frivilliga försäkringar

Det finns även olika frivilliga försäkringar som du kan teckna innan du börjar bygga. Skulle du t.ex. hamn i en tvist som gör att bygget drar ut på tiden finns det försäkringar som gör att du själv inte drabbas av kostnaderna eller omkostnaderna för förseningarna.


 


Källa: Boverket, 2013-02-19