Entreprenadform

I ett byggprojekt kan du välja mellan olika entreprenadformer, totalentreprenad eller olika sorters utförandeentreprenader. Under projektets gång är det viktigt att du vet vad varje avtal innebär och att du håller reda på vilka parter som är inblandade i bygget.


Med entreprenad avses åtagandet att utföra visst arbete på en bestämd plats åt en beställare. Hur arbetet ska utföras och vem som ansvarar för vad regleras i ett entreprenadavtal eller kontrakt mellan beställaren och entreprenören.


Med olika entreprenadformer avses hur ansvaret fördelas mellan parterna, vilket regleras i avtalet. Man skiljer på två huvudformer av entreprenader; totalentreprenad och utförarentreprenader. Dessutom finns det en särskild entreprenad som avser småhus som ett företag uppför åt en konsument, och som baseras på konsumenttjänstlagen.


Totalentreprenad

Totalentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett företag, som ritar och konstruerar huset och sedan bygger det. Det företaget ansvarar också för upphandling och samordning av andra företag som behövs för att genomföra bygget.


I en totalentreprenad så anger du hur huset ska se ut och vad det ska innehålla till exempel med enkelt utformade skisser och beskrivningar, samt krav på de funktioner som huset ska ha. Totalentreprenören genomför projekteringen och utformar de tekniska lösningarna och arbetshandlingarna, samt bygger huset. Totalentreprenören anlitar projektörer och underentreprenörer och samordnar genomförandet.


Totalentreprenaden kallas ibland för ”funktionsentreprenad”, eftersom du bara anger vilka krav på funktioner som du har. När entreprenadavtalet är skrivet blir det sedan kostnadstillägg eller avdrag för alla ändringar som tillkommer eller avgår, därför måste du hålla reda på vad som ingår och inte ingår i kontraktet, liksom på vilka ändringar som sker och varför, och som därför alltid ska dokumenteras.


Skriva avtal

Totalentreprenader bör baseras på ett standardavtal som heter ABT 06, ”Allmänna bestämmelser för totalentreprenader” och som avser byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, och utges av Byggandets Kontraktskommitté BKK.


Utförandeentreprenader

Utförandeentreprenader innebär att du ordnar med bygglovet och tillhandahåller ritningar och övriga handlingar i anbudsförfrågan samt alla arbetshandlingar.


Du ansvarar med andra ord för förslagshandlingar och all projektering, vanligtvis med hjälp av en arkitekt eller ett projektledningsföretag, som i så fall även kan hjälpa till med anbudsförfrågan, upphandling, samordning av olika entreprenörer, besiktning och kontroll. I gengäld kan du styra mer detaljerat hur du vill ha huset i en utförarentreprenad än i en totalentreprenad.


Vanligaste entreprenadformen

Den vanligaste formen av utförandeentreprenad är så kallad ”generalentreprenad”. Den innebär att du skriver avtal med en generalentreprenör som sedan upphandlar och ansvarar för alla övriga underentreprenörer samt material och byggvaror. Avtalet baseras på färdiga bygghandlingar som justerats enligt överenskommelser i anbudet. När avtalet är skrivet blir det kostnadstillägg eller avdrag för alla ändringar som sedan tillkommer eller avgår. Därför måste du hålla reda på vad som ingår och inte ingår i kontraktet, liksom på vilka ändringar som sker och varför, och som därför alltid ska dokumenteras.


Delad entreprenad

En annan vanlig form av utförandeentreprenad är så kallad ”delad entreprenad”. Den innebär att du själv handlar upp och avtalar med de företag som ansvarar för de olika delarna av bygget. En av entreprenörerna kan utses till huvudentreprenör, som i så fall samordnar övriga entreprenörer på byggplatsen. I annat fall ansvarar du för samordningen. Det är ett omfattande arbete som kan leda till förseningar och oförutsedda kostnader om det brister i samordningen. Professionella byggherrar anlitar normalt en projektledare. Med delad entreprenad har du själv kontroll över bygget och vilka företag som är engagerade i det. Det kräver dock både kunskap och erfarenhet.


Skriva avtal med flera

En vanlig form av delad entreprenad innebär att du köper projektering och byggmaterial av ett företag, och anlitar ett annat för byggarbetet. Sedan får du ofta själv anlita övriga hantverkare som behövs för el, vvs- och markarbeten m.m. Det blir ett mellanting mellan en generalentreprenad och delad entreprenad, där du inte har hela kontrollen över hur huset utformas, men hela ansvaret för hur arbetena planeras, samordnas och utförs. Det kan bli besvärligt om inte resultatet blir bra, och problem att komma till rätta med fel och brister i utförandet, om olika inblandade parter skyller på varandra eller på bristande samordning av dig.


Småhusentreprenad

Om du som privatperson ska köpa ett småhus av en hustillverkare eller byggare, eller om du ska bygga till det hus du har, bör du i första hand välja en småhusentreprenad enligt standardavtalet ABS 09, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader.


ABS 09 är en överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Byggindustrier m.fl. Det är avsett för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- och tvåbostadshus (småhusentreprenader) som ett företag (en näringsidkare) utför åt en privatperson (en konsument).


Förstärkt konsumentskydd

Avtalet är baserat på konsumenttjänstlagen och innebär ett förstärkt konsumentskydd där bland annat alla avtal ska vara skriftliga. Även ändringar och tilläggsarbeten ska göras skriftligt. Det är också absolut krav på slutbesiktning och att fel ska avhjälpas inom två månader, om det inte finns särskilda omständigheter för att skjuta på det.


 


Källa: Boverket, 2013-04-09