Finansiering

Vad får nybygget kosta?

När du planerar att köpa en tomt och köpa eller själv bygga ett nytt hus så är det många kostnader och avgifter som ska betalas med egna pengar och med banklån. Du behöver göra en kostnadskalkyl. Det viktigaste är att göra en hushållsbudget där du ser hur stort ekonomiskt utrymme du har för att betala bygg- och driftskostnaden för ditt planerade hus. Du kan få hjälp av banken med kostnadskalkylen. Det kan också vara bra att anlita en ekonom och projektledare för att få gjort en bra kostnadskalkyl och kostnadskontroll av husbygget.


Tomten och markarbeten är en stor kostnad

Köpeskillingen för tomten är den första större utgiften. Till det kommer flera olika kostnader och avgifter. Vatten, avlopp och el ska normalt anslutas, alternativt egen brunn och enskilt avlopp. Du vill kanske också ha internet- och fjärrvärmeanslutning. Det behövs en nybyggnadskarta till bygglovet och det tillkommer kostnader för utstakning och lägesbestämning av byggnaden. Kommunen kan eventuellt ha krav på gatukostnadsersättning.


Tomtmarken behöver göras iordning inför byggandet. Omfattningen av markarbetena beror till stor del av hur tomtmarken ser ut i förhållande till det planerade huset och de tankar man själv har om tomtens utformning. Markarbeten kan omfatta röjning av träd och buskar, schaktning och uppfyllning, dränering, utvändiga ledningsarbeten, samt att ställa i ordning markyta för byggbod och materialleveranser, m.m. Under byggtiden så gör man en grovplanering av marken och då huset är klart så kommer finplaneringen med uteplats, planteringar samt färdiga gångar och infart.


Byggkostnaden

Kostnaden för huset omfattar dels projekteringen där arkitektens, konstruktörens och installatörernas arbete med att rita och konstruera huset, dels byggandet med olika entreprenörer, material och den utrustning som du beställt. Till det kommer byggherrekostnader som exempelvis lagfartskostnad, pantbrev, bygglov, försäkringar, kontrollansvarig.


Köper du ett typhus som byggsats med totalentreprenad från ett företag så ingår troligen byggkostnaden i offerten, förutom byggherrekostnaderna. Det är då viktigt att till exempel kontrollera omfattningen av företagets åtaganden och ansvar, samt att färdigställandedatumet är noga reglerat.


Bygger du ett styckehus med delad entreprenad så har du ansvaret för genomförandet och samordningen av entreprenörer. Det kan då vara bra att anlita en professionell projektledare som organiserar och kontrollerar projekteringen och byggandet, samt samordnar projektörer, entreprenörer och besiktningar.


Lån av pengar

Om du behöver låna pengar för att genomföra ditt byggande kan du vända dig till en bank för att få reda på möjligheterna för dig att få ett lån. Tänk på att lån förekommer både i rörlig och bunden form och att räntesatser kan pendla. Var därför noga med att inte låna större belopp än att du har en marginal som tål ränteförändringar. För att finansiera mer omfattande byggen ger banken dig ett byggnadskreditiv för löpande utgifter under byggtiden, vilket sedan ombildas till ett lån när alla kostnader är sammanställda och betalda.


Kreditgaranti

Boverket erbjuder en kreditgaranti som är en försäkring som långivare kan teckna för lån till ny- och ombyggnad av bostäder. Vid garantitidens början får kreditgarantin avse högst ett belopp som motsvarar 90 procent av fastighetens marknadsvärde. I regioner med låga marknadsvärden får kreditgarantins belopp motsvara ett schablonberäknat belopp. Kreditgarantin får i dessa fall uppgå till 90 procent av kostnaden för ny- eller ombyggnaden, dock maximalt 16 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea. Vid nybyggnad av eller ombildning till kooperativ hyresrätt gäller högst 95 procent av marknadsvärdet.


Läs mer om Boverkets kreditgaranti här


 


Källa: Boverket