Tomten

När du väljer tomt ska du titta på väderstreck, markförhållanden, vegetation, vindförhållanden och markens beskaffenhet. Om du behöver göra större ändringar på tomten innan du börjar bygga kan det bli kostsamt. Är du osäker på vilka förberedelser du behöver göra, kan det vara bra att ta hjälp av en arkitekt för att det ska bli rätt från början.


Ta reda på vad som gäller för din tomt

Om tomten du har valt har en detaljplan, så bestämmer den var och hur du får bygga. Handlingarna får du genom att vända dig till din kommun. För vissa områden som saknar detaljplan kan det finns särskilda områdesbestämmelser. Finns det däremot inget angivet, betyder inte det att du får bygga hur du vill. Utanför detaljplanelagt område gäller också plan- och bygglagen och byggnadslagen.


I de fall när det inte finns någon detaljplan kan en sådan behöva upprättas, om tomten du tänkt bygga på är inom tättbebyggt område. Då är det viktigt att du tar kontakt med kommunen i god tid för besked om vad som gäller vid upprättande av en detaljplan.


Avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

För att få vatten och avlopp till din fastighet ska du kontakta din kommun som ansvarar för de allmänna ledningarna, de som finns utanför din tomtgräns. Du ansvarar och får själv betala för de anslutningar och ledningar som måste finnas på din tomt.


Kostnader för elanslutning

När du ska ansluta dig till elnätet måste du kontakta nätägaren för området. Nätägaren ger dig en offert på vad det kommer att kosta att ansluta din byggnad till elnätet. Detta gäller både om det finns en befintlig anslutning i närheten av din tomt och om nätägaren måste bygga ut nätet.


Kostnader för telefoni

Anslutning till det fasta telefonnätet fungerar på samma sätt som till elnätet. Kontakta Telia för en offert. Du får själv inte välja om du vill ha luft- eller markkabel. Telia står endast för arbetet fram till tomtgränsen, anslutning fram till huset får du själv ordna.


Servitut för din tomt

Tänk även på att det kan finnas servitut till din tomt, vilket innebär att det finns avtal som ger andra rätt att vistas på din tomt. Till exempel att någon annan har rätt att köra på din uppfartsväg eller att ett elbolag har rätt att dra ledningar över din tomt. Din tomt kan även ha servitut om exempelvis vägar inskrivna i grannfastigheten. Om det finns något servitut och vad det innebär kan du få veta via Fastighetsregistret som förvaltas av Lantmäteriet.


 


Källa: Boverket