Kontrollplan och kontrollansvarig

Innan du får komma igång och bygga ska en kontrollplan ha godkänts av din kommun. Detta görs i samband ett tekniskt samråd.


Tekniskt samråd hos kommunen

Innan kommunens tekniska samråd bör du upprätta ett förslag till kontrollplan för ditt projekt. Vid det tekniska samrådet går man sedan igenom byggprojektet och de besiktningar som ska göras för att kontrollera att byggreglerna följs.


Utifrån den genomgången fattar sedan byggnadsnämnden ett beslut om kontrollplan enligt plan- och bygglagen, PBL. I beslutet anger kommunen vilka kontroller som ska utföras som egenkontroll och vilka intyg och övriga handlingar som ska skickas in till byggnadsnämnden.


Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast ha en kontrollansvarig (KA). Det är du som är byggherre som lämnar förslag på KA. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att planen och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med vid tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte kan du ta kontakt med kommunen så hjälper de dig.


Efter den 1 juli 2013 krävs det att den kontrollansvarige måste vara certifierad för att få utföra kontroller.


Andra besiktningar

Enligt det kontrakt (ABS 09) som du har skrivit med din byggentreprenör ingår också andra kontroller som bland annat förbesiktningar, slutbesiktning och garantibesiktning, för att undvika byggfel eller andra brister i utförandet. Det kan vara praktiskt att anlita samma person för dessa kontroller som för din kontrollplan och att upprätta en gemensam besiktningsplan för alla kontroller.


 


Källa: Boverket, 2013-02-19